It has been two years since Tomas Julinek did not succeed to put forward a complex reform, for the most part prepared by the members of our civic association HealthReform.cz. The fol-lowing elections brought to power a government enjoying a comfortable parliamentary majority. This government did raise some reform rhetoric; however, the initial great expectations drifted away. It is obvious that even this government has no ambition to promote systemic change in health care sector.

We do not need reform buzzwords with no coherent content behind them. What we do need are new concepts, a new paradigm, rather than going round in circles meeting nothing but various cosmetic changes on the way.

We demand a great deal: we want the world's best health care system for the Czech Republic. We want the New Health Service.

At this conference, we want to inspire you by the idea of innovation. Innovation means doing new things, diferent than before – and better. Without innovation, there is no real change for the better.

Do you think that you are working in an environment that encourages innovation? In an environment rewarding those trying to do new things because they want to do better? And who should assess what "better" means in terms of health services when the health gain is the subject matter?

Equal and fair competition really can reward innovations creating more value for money. Without an environment of fair competition and cooperation, innovations cannot be born. Yet, how to create space for the fair competition, what rules to give to health insurance market and the health care delivery market to achieve great value for consumers, when we are used to believe that the consumer is not able to decide for his or her own benefit? What conditions must be fulfilled or him or her to be able to do so?

These and similar questions already have factually correct and evidence supported answers. Answers applying to all system levels. A set of these answers creates a new paradigma. It gives the meaning to the name New Health Service.

HealthReform.cz is a think tank promoting the fundamental change of the health sector. We have been in the game since 2004 and now we are ready to go for New Health Service. We know how it looks like and we know how to promote it. The only way to do so is to show you the concept, to exhibit it, to lead a constructive public discussion, to provide you with the evidence that such concept can exist and work. We want to get you for new paradigma. To get you for New Health service.
 

Jsou to již dva roky, co Tomáš Julínek neuspěl s návrhem komplexní reformy, kterou z největší části připravili členové našeho sdružení Reforma zdravotnictví-forum.cz. Následující volby pak vynesly k moci vládu opřenou o pohodlnou parlamentní většinu. Počáteční velká očekávání, která vláda vyvolala svou reformní rétorikou, odvál čas. Je zřejmé, že tato vláda nemá ambici prosadit ve zdravotnictví systémovou změnu.

Nepotřebujeme reformní hesla, za kterými není žádný promyšlený obsah. Potřebujeme nové koncepty, nové paradigma, nikoli pohyb v kruhu od jedné kosmetické změny k druhé .

Nechceme málo. Chceme pro českou republiku to nejlepší zdravotnictví na světě. Chceme Nové zdravotnictví.

Na této konferenci vás chceme nadchnout pro myšlenku inovací. Inovace znamenají dělat věci nově, jinak než dosud – a lépe. Bez inovací neexistuje žádná opravdová změna k lepšímu.

Myslíte si, že pracujete v prostředí, které přeje inovacím? V prostředí, které odměňuje ty, co zkoušejí dělat věci nově, protože je chtějí dělat lépe? A kdo vlastně má posuzovat, co znamená „lépe“, pokud jde o zdravotní služby, pokud jde o zachování zdraví?

Inovace, přinášející vyšší hodnotu za peníze, nejlépe odměňuje rovná a spravedlivá soutěž. Bez prostředí svobodné soutěže a spolupráce nejsou inovace možné. Jak ale dát prostor soutěži, jaká pravidla dát trhu zdravotního pojištění a trhu zdravotních služeb, když jsme zvyklí věřit, že spotřebitel – nemocný člověk a pojištěnec – není schopen rozhodovat ke svému vlastnímu prospěchu? Jaké podmínky musí být splněny, aby toho schopen byl?

Na tyto a podobné otázky dnes existují věcně správné a podložené odpovědi. Odpovědi na všech systémových úrovních. Souhrn těchto odpovědí vytváří nové paradigma. Vytváří Nové zdravotnictví.

Reforma zdravotnictví-forum.cz je think tank propagující zásadní přerod zdravotnického sektoru. Jsme ve hře od roku 2004 a nyní jsme připraveni. Už víme, že chceme. Nové zdravotnictví a víme, jak má vypadat. A víme také, jak Nové zdravotnictví prosazovat. Tím, že vám ho budeme ukazovat, předvádět, tím, že o něm budeme veřejně diskutovat, tím, že budeme přinášet důkazy, že může existovat a fungovat. Tím, že pro Nové zdravotnictví získáme Vás osobně.